تغییرات اعمال شده در قالب بین نسخه های 9.5 و 9.6 دیتالایف انجین فارسی

1. فایل تصویر templates/Default/bbcodes/typograf.gif را به پوشه ی bbcodes قالب فعلی خود اضافه نمایید.

2. فایل های button.png, loading.gif, offline.png, online.png, shadow.png, tableft.gif, tabright.gif را از /templates/Default/images/ به پوشه ی images قالب خودتان منتقل نمایید.

3. فایل style/engine.css را ویرایش کرده و محتویات زیر را به انتهای آن اضافه نمایید:

/ * --- progress bar fullness of personal messages --- * /
.pm_progress_bar {
  border: 1px solid #d8d8d8;
  padding: 1px;
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 10px;
}

.pm_progress_bar span {
  background: #000000;
  font-size: 0em;
  text-indent: -2000em;
  height: 10px;
  display: block;
  overflow: hidden;
}

4. فایل style/styles.css را ویرایش کرده و کدهای زیر را به انتهای آن اضافه نمایید:

.pm_status {
  float:left;
  border: 1px solid #d8d8d8;
  padding: 0px;
  background-color: #fff;
  width: 280px;
  height: 100px;
  margin-left: 20px;
  margin-right: 5px;
}

.pm_status_head {
  border-bottom: 1px solid #d8d8d8;
  font-size: 0.9em; 
  background: #fff url("../images/bbcodes.png") repeat-x 0 100%;
  height: 22px;
  padding: 0;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  color: #4e4e4e;
}

.pm_status_content {
  padding: 5px;
}

5. فایل frame.css را در قالب خود انتخاب و ویرایش کنید و به دنبال کد زیر بگردید:

html,body{
  height:100%;
  margin:0px;
  padding: 0px;
  background: none;
}

و با کد زیر جایگزین نمایید :

html,body{
  font-size: 11px;
  font-family: verdana;
  height:100%;
  margin:0px;
  padding: 0px;
  background: none;
}

img {
  border:0px;
}

/ * --- horizontal menu in the file download window --- * /

.tabs {
  font: bold 11px/1.5em Verdana;
  float:left;
  width:100%;
  background:change-background;
  line-height:normal;
}
.tabs ul {
  margin:0;
  padding:10px 10px 0 5px;
  list-style:none;
}
.tabs li {
  display:inline;
  margin:0;
  padding:0;
}
.tabs a {
  float:left;
  background:url("images/tableft.gif") no-repeat left top;
  margin:0;
  padding:0 0 0 7px;
  text-decoration:none;
}
.tabs a span {
  float:left;
  display:block;
  background:url("images/tabright.gif") no-repeat right top;
  padding:5px 15px 4px 6px;
  color:#6B78A9;
}

.tabs a span {float:none;}

.tabs a:hover span,
.tabs a.current span {
  color:#6B78A9;
}
.tabs a:hover,
.tabs a.current {
  background-position:0% -42px;
}

.tabs a:hover span,
.tabs a.current span {
  background-position:100% -42px;
}

/ * --- the block of loading of files and the loaded files --- * /

.box {
  height: 300px;
  border:1px solid #B3B3B3;
  -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px;
  background:#fff url(images/shadow.png) repeat-x;
  overflow: auto;
}

.uploadedfile {
  width: 115px;
  height: 130px;
  margin: 10px 5px 5px 5px;
  border:1px solid #B3B3B3;
  box-shadow: 0px 1px 4px rgba(0,0,0,0.3);
  -moz-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  -webkit-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  float: left;
  text-align: center;
  background:#ffffff;

}

.uploadimage {
  margin-top: 5px;
  width: 115px;
  height: 90px;
  display: table-cell;
  text-align: center;
  vertical-align:middle;
}

.info {
  text-align: left;
  white-space: nowrap;
  margin: 0px 5px 0px 5px;
  overflow: hidden;
}

.button {
 padding:4px 10px 4px 10px;
 margin-left:2px;
 margin-top:5px;
 font: bold 11px/1.5em Verdana;color:#000000;
 background:#F9F9F9 url('images/button.png') repeat-x;
  border:1px solid #CACACA;
  cursor:pointer;
}

.properties {

  float: left;
 margin-top:8px;
}

.linkbox {
 margin-top:5px;
 padding:10px;
  border:1px solid #B3B3B3;
  -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px;
  background:#fff url(images/shadow.png) repeat-x;
}

#file-uploader {
  min-height: 50px;
}

#flash-uploader {
  min-height: 50px;
}

#stmode {
  padding:10px;
}

.file-box {
  width: 95%;
  border:1px solid #B3B3B3;
  -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px;
  background-color: #F5F5F5;
  padding: 10px;
  margin-top: 10px;
}

/ * --- HTML5 file loader --- * /

.qq-uploader { position:relative; width: 100%;}

.qq-upload-button {
 display:block; /* or inline-block */
 width: 310px; 
 padding:4px 10px 4px 10px;
 margin-left:2px;
 margin-top:5px;
 font: bold 11px/1.5em Verdana;color:#000000;
 background:#F9F9F9 url('images/button.png') repeat-x;
  border:1px solid #CACACA;
  cursor:pointer;
}
.qq-upload-button-hover {outline:1px dotted black;}
.qq-upload-button-focus {outline:1px dotted black;}

.qq-upload-drop-area {
 position:absolute; top:0; left:0; width:100%; height:100%; min-height: 50px; z-index:2;
 background:#FF9797; text-align:center; 
}
.qq-upload-drop-area span {
 display:block; position:absolute; top: 50%; width:100%; margin-top:-8px; font-size:16px;
}
.qq-upload-drop-area-active {background:#FF7171;}

.qq-upload-list {margin:0; padding:0; list-style:disc;}
.qq-upload-list li { margin:0; padding:2px;}
.qq-upload-file, .qq-upload-spinner, .qq-upload-size, .qq-upload-cancel, .qq-upload-failed-text {
 margin-right: 7px;
}

.qq-upload-file {}
.qq-upload-spinner {display:inline-block; background: url("images/loading.gif"); width:15px; height:15px; vertical-align:text-bottom;}
.qq-upload-size,.qq-upload-cancel {font-size:11px;}

.qq-upload-failed-text {display:none;}
.qq-upload-fail .qq-upload-failed-text {display:inline;}


/ * --- flash file loader --- * /

.progressWrapper {
  width: 99%;
  overflow: hidden;
}

.progressContainer {
  margin: 5px;
  padding: 4px;
  border: solid 1px #B3B3B3;
  background-color: #F5F5F5;
  overflow: hidden;
}
/* Message */
.message {
  margin: 1em 0;
  padding: 10px 20px;
  border: solid 1px #FFDD99;
  background-color: #FFFFCC;
  overflow: hidden;
}
/* Error */
.red {
  border: solid 1px #B50000;
  background-color: #FFEBEB;
}

/* Current */
.green {
  border: solid 1px #B3B3B3;
  background-color: #F5F5F5;
}

/* Complete */
.blue {
  border: solid 1px #B3B3B3;
  background-color: #F5F5F5;
}

.progressName {
  font-size: 8pt;
  font-weight: 700;
  color: #555;
  width: 323px;
  height: 14px;
  text-align: left;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
}

.progressBarInProgress,
.progressBarComplete,
.progressBarError {
  font-size: 0;
  width: 0%;
  height: 2px;
  background-color: blue;
  margin-top: 2px;
}

.progressBarComplete {
  width: 100%;
  background-color: green;
  visibility: hidden;
}

.progressBarError {
  width: 100%;
  background-color: red;
  visibility: hidden;
}

.progressBarStatus {
  margin-top: 2px;
  width: 99%;
  font-size: 7pt;
  font-family: Arial;
  text-align: left;
  white-space: nowrap;
}

a.progressCancel {
  font-size: 0;
  display: block;
  height: 14px;
  width: 14px;
  background-image: url(../../engine/classes/uploads/swfupload/cancelbutton.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: -14px 0px;
  float: right;
}

a.progressCancel:hover {
  background-position: 0px 0px;
}

6. فایل comments.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر بگردید (و یا کد مشابه) :

<li>تاریخ عضویت: {registration}</li>

بعد از کد بالا کد زیر را قرار دهید :

<li>وضعیت: [online]<img src="{THEME}/images/online.png" style="vertical-align: middle;" title="آنلاین در سایت" alt="آنلاین در سایت" />[/online]
[offline]<img src="{THEME}/images/offline.png" style="vertical-align: middle;" title="آفلاین در سایت" alt="آفلاین در سایت" />[/offline]</li>

7. فایل fullstory.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر ( یا مشابه ) بگردید :

<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>

آن را با کد زیر جایگزین نمایید :

[rating]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating]

8. فایل pm.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر ( یا مشابه ) بگردید:

<div class="dpad">[inbox]پیام های دریافتی[/inbox] | [outbox]پیام های ارسالی[/outbox] | [new_pm]ارسال پیام جدید[/new_pm]</div>

آن را با کد زیر جایگزین نمایید :

<div class="dpad">
<div class="pm_status">
<div class="pm_status_head">وضعیت صندوق پیام</div>
<div class="pm_status_content">میزان پیغام خصوصی های ذخیره شده شما:
{pm-progress-bar}
حجم پیام های شما {proc-pm-limit}% پر شده است. ( حداکثر{pm-limit} پیام)
</div>
</div>
<div style="padding-top:10px;">[inbox]پیام‌های دریافتی[/inbox]<br /><br />
[outbox]پیام‌های ارسالی[/outbox]<br /><br />
[new_pm]ارسال پیام جدید[/new_pm]</div>
</div><br />
<div class="clr"></div>

9. فایل profile_popup.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر ( یا مشابه ) بگردید:

<li><span class="grey">آخرین بازدید از سایت:</span> <b>{lastdate}</b></li>

آن را با کد زیر جایگزین نمایید :

<li><span class="grey">آخرین بازدید از سایت:</span> <b>{lastdate}</b>, <span class="grey">وضعیت در سایت:</span> [online]<img src="{THEME}/images/online.png" style="vertical-align: middle;" title="آنلاین" alt="آنلاین" />[/online][offline]<img src="{THEME}/images/offline.png" style="vertical-align: middle;" title="آفلاین" alt="آفلاین" />[/offline]</li>

10. فایل shortstory.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر ( یا مشابه ) بگردید:

<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>

آن را با کد زیر جایگزین نمایید :

[rating]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating]

11. فایل userinfo.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر ( یا مشابه ) بگردید:

<li><span class="grey">آخرین بازدید از سایت:</span> <b>{lastdate}</b></li>

بعد از کد بالا کد زیر را قرار دهید :

<li><span class="grey">وضعیت در سایت:</span> [online]<img src="{THEME}/images/online.png" style="vertical-align: middle;" title="آنلاین" alt="آنلاین" />[/online][offline]<img src="{THEME}/images/offline.png" style="vertical-align: middle;" title="آفلاین" alt="آفلاین" />[/offline]</li>

موفق و موید باشید.


در صورت نیاز به نصب، راه اندازی و راهنمایی در مورد دیتالایف انجین فارسی و یا هر مشکلی در این زمینه از طریق ارسال تیکت پشتیبانی اقدام نمایید.
همچنین جهت حمایت مالی تیم همیار می توانید از آدرس Donate استفاده نمایید.


نویسنده : Eh3an
نظرات ( نظرات ارسال شده : 0 )
ارسال نظر
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
نماد اعتماد و ساماندهی
logo-samandehi
پیگیری پشتیبانی
سامانه هوشمند بهبود سئو سایت و کاهش رتبه Alexa

فروشگاه همیار دیتالایف انجین فارسی
نظرسنجی

 
تبلیغات
اپراتک | اپل و بیشتر از اپل | اخبار اپل آموزش اپل معرفی دانلود بازی و نرم افزار برای آیفون آیپد iOS