تغییرات اعمال شده در قالب بین نسخه های 9.6 و 9.7 دیتالایف انجین فارسی

1. فایل تصویر templates/Default/dleimages/noavatar.png را به پوشه ی dleimages قالب فعلی خود اضافه نمایید.
2. فایل style/engine.css را ویرایش کرده و کد های زیر را به انتهای آن اضافه نمایید :

/ * --- Output of voting results on the site --- * /

.voteprogress {
 overflow: hidden;
 height: 15px;
 margin-bottom: 5px;
 background-color: #f7f7f7;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#f5f5f5), to(#f9f9f9));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-image: linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#f9f9f9', GradientType=0);
 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 -moz-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 -webkit-border-radius: 4px;
 -moz-border-radius: 4px;
 border-radius: 4px;
}

.voteprogress span {
 color: #ffffff;
 text-align: center;
 text-indent: -2000em;
 height: 15px;
 display: block;
 overflow: hidden;
 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
 background: #0e90d2;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#149bdf), to(#0480be));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-image: linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#149bdf', endColorstr='#0480be', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote2 {
 background-color: #dd514c;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ee5f5b), to(#c43c35));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-image: linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ee5f5b', endColorstr='#c43c35', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote3 {
 background-color: #5eb95e;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#62c462), to(#57a957));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-image: linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#62c462', endColorstr='#57a957', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote4 {
 background-color: #4bb1cf;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#5bc0de), to(#339bb9));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-image: linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#5bc0de', endColorstr='#339bb9', GradientType=0);
}

.voteprogress .vote5 {
 background-color: #faa732;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#fbb450), to(#f89406));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-image: linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#fbb450', endColorstr='#f89406', GradientType=0);
}

/ * --- Output of poll results in the news --- * /
.pollprogress {
 overflow: hidden;
 height: 18px;
 margin-bottom: 5px;
 background-color: #f7f7f7;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#f5f5f5), to(#f9f9f9));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-image: linear-gradient(top, #f5f5f5, #f9f9f9);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f5f5f5', endColorstr='#f9f9f9', GradientType=0);
 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 -moz-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 -webkit-border-radius: 4px;
 -moz-border-radius: 4px;
 border-radius: 4px;
}

.pollprogress span {
 color: #ffffff;
 height: 18px;
 display: block;
 overflow: hidden;
 font-size: 12px;
 text-align: center;
 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
 background: #0e90d2;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#149bdf), to(#0480be));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-image: linear-gradient(top, #149bdf, #0480be);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#149bdf', endColorstr='#0480be', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll2 {
 background-color: #dd514c;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ee5f5b), to(#c43c35));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-image: linear-gradient(top, #ee5f5b, #c43c35);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ee5f5b', endColorstr='#c43c35', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll3 {
 background-color: #5eb95e;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#62c462), to(#57a957));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-image: linear-gradient(top, #62c462, #57a957);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#62c462', endColorstr='#57a957', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll4 {
 background-color: #4bb1cf;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#5bc0de), to(#339bb9));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-image: linear-gradient(top, #5bc0de, #339bb9);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#5bc0de', endColorstr='#339bb9', GradientType=0);
}

.pollprogress .poll5 {
 background-color: #faa732;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#fbb450), to(#f89406));
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-image: linear-gradient(top, #fbb450, #f89406);
 background-repeat: repeat-x;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#fbb450', endColorstr='#f89406', GradientType=0);
}

3. فایل feedback.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر بگردید (و یا کد مشابه) :

</tr>[/recaptcha]

بعد از آن کد زیر را اضافه نمایید :

[question]
  <tr>
    <td class="label">
    سوال امنیتی:
    </td>
    <td>
      <div>{question}</div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="label">
    پاسخ:<span class="impot">*</span>
    </td>
    <td>
      <div><input type="text" name="question_answer" id="question_answer" class="f_input" /></div>
    </td>
  </tr>
[/question]

4. فایل pm.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر بگردید (و یا کد مشابه) :

</tr>
[/recaptcha]

بعد از آن کد زیر را وارد نمایید :

[question]
  <tr>
    <td class="label">
    سوال امنیتی:
    </td>
    <td>
      <div>{question}</div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="label">
    پاسخ:<span class="impot">*</span>
    </td>
    <td>
      <div><input type="text" name="question_answer" id="question_answer" class="f_input" /></div>
    </td>
  </tr>
[/question]

5. فایل userinfo.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر بگردید (و یا کد مشابه) :

<span class="small">{edituser}</span>

با کد زیر جایگزین نمایید :

<span class="small">[not-logged] [ {edituser} ] [/not-logged]</span>

موفق و موید باشید.


در صورت نیاز به نصب، راه اندازی و راهنمایی در مورد دیتالایف انجین فارسی و یا هر مشکلی در این زمینه از طریق ارسال تیکت پشتیبانی اقدام نمایید.
همچنین جهت حمایت مالی تیم همیار می توانید از آدرس Donate استفاده نمایید.


نویسنده : Eh3an
نظرات ( نظرات ارسال شده : 0 )
ارسال نظر
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
نماد اعتماد و ساماندهی
logo-samandehi
پیگیری پشتیبانی
سامانه هوشمند بهبود سئو سایت و کاهش رتبه Alexa

فروشگاه همیار دیتالایف انجین فارسی
نظرسنجی

 
تبلیغات
اپراتک | اپل و بیشتر از اپل | اخبار اپل آموزش اپل معرفی دانلود بازی و نرم افزار برای آیفون آیپد iOS